Logo_Mesiac_Fotografie_2023

STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA​

ZOLTÁN BEREKMÉRI

CITLIVÝ DEKADENT

Berekméri bol starostlivým pozorovateľom malých momentov života, jeho tiché, no emocionálne bohaté obrazy pôsobia mimo reality a zachovávajú stopy nadčasového, bezpriestorového sveta. Zoltán Berekméri sa snažil o to, aby fotografie zachytávali realitu umeleckým spôsobom, jeho obrazy a prostriedky prezentácie majú určitý „piktorialistický“ charakter.

Berekméri was a meticulous observer of little moments of life, his quiet but emotionally rich images seem out of reality and they preserve traces of a timeless, spaceless world. Zoltán Berekméri aimed to make his photographs capture reality in an artistic way, his images and means of presentation contain a certain ‘pictorialistic’ character.

Kirakat-rendezés 1988