Logo_Mesiac_Fotografie_2023

SLOVENSKO

Jana Šturdíková

DOM

Autorka viac ako desať rokov fotografovala život predmetov vo funkcionalistickom dome postavenom židovským architektom Alexandrom Skuteckým (1883–1944) v Bratislave. V spoločných priestoroch (od kotolne po hromozvod) a desiatich bytoch hľadala pôvodné prvky, ktoré tu prežili od postavenia v roku 1936. Pozorovala, ako sa pod vplyvom obývania nájomníkmi a spoločenských udalostí menili, odstránili, či zachovali. 

For more than ten years, the author photographed the life of objects in a functionalist house built by the Jewish architect Alexander Skutecký (1883–1944) in Bratislava. In the common areas (from the boiler room to the lightning rod) and ten apartments, they searched for the original elements that had survived here since it was built in 1936. She observed how they were changed, removed, or preserved under the influence of tenants and social events.

Sturdikova foto_B@0.25x