Logo_Mesiac_Fotografie_2023

SLOVENSKO

PetER Župník

K OBRAZU MÔJMU

(…) „Tá fotografia vie rozprávať príbeh o chytenej rybe, čiže o rybárskom úlovku. Ide o príbeh úlovku požehnanej veľkosti ryby druhu pstruhovitého, ktorá uviazla v rozbitom okne. (…) Oklamaná ryba je kapitálny úlovok a je to aj úctyhodný zážitok z čias agónie husákovskej normalizácie reálneho socializmu, (…) Lenže Župníkov artefakt predpokladá najmä znepokojujúce zamyslenie sa a rafinovanú interpretáciu sémantickej roviny absurdného obrazu. Obrazu kafkovskej situácie, v ktorej neplatia dobre strážené zóny sémantickej hluchoty ani slepoty.“

(…) „That photograph can tell a story about a caught fish, that is, about a fisherman’s catch. This is the story of a catch of a blessed size trout that got stuck in a broken window. (…) The deceived fish is a capital catch and it is also a respectable experience from the agony of Husák’s normalization of real socialism, (…) But Župník’s artefact presupposes mainly a disturbing reflection and a refined interpretation of the semantic level of an absurd image. An image of a Kafkaesque situation in which well-guarded zones of semantic deafness or blindness do not apply.“

To nie je slon