Logo_Mesiac_Fotografie_2023

Stredná a Východná Európa

Iwona Germanek

RŮŽOVÁ NEEXISTUJE

Růžová neexistuje – říká Iwona Germanek jako matka, umělkyně a fotografka. Říká to, co cítí a stejně jako tisíce dalších matek velmi dobře ví, co ta slova znamenají. Staví diváka před konkrétní fakt – boj dospívající dívky s depresemi. Dotýká se tématu, o kterém se mnoho lidí stydí mluvit, je pro ně příliš osobní, jen s obtížemi se k němu veřejně přiznávají a jen těžko snášejí pohledy blízkých i cizích a jejich tiché komentáře – nezvládli jste svoji vychovatelskou roli, ale je dobře, že se TO netýká naší rodiny.

Pink does not exist – says Iwona Germanek as a mother, artist and photographer. She says what she feels, and, like thousands of other mothers, she knows very well what those words mean. It puts the viewer in front of a concrete fact – the struggle of a teenage girl with depression. It touches on a topic that many people are ashamed to talk about, it is too personal for them, they only have difficulty admitting to it publicly, and it is difficult to bear the looks of loved ones and strangers and their silent comments – you did not cope with your role as an educator, but it is good that it doesn’t apply to our family.

 
Iwona Germanek, Růžová neexistuje